Villkor

Komplett lösning för hela bilen.

När du anlitar oss behöver du ingen annan däckservice. Nedan finns exempel på olika arbeten som vi utför. Välkomna!

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. sedan 1500-talet.

Allt under samma tak.

Verkstads/reparations villkor

Autozon’s reparationsvillkor 07.12.2016 Konsumentverket i samarbete med SFVF och DRF. Verkstadens reparationsvillkor är till att skydda dig som konsument när du reparera din bil. Välj därför alltid en verkstad som tillämpar dessa villkor.

1.Definitioner
a) Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter gäller nedan av Konsumentverket/KO godkända villkor. Konsumenter omfattas av konsumenttjänstlagen (1985:716) (KTjL). Lagtexten eller en broschyr om lagen ska finnas tillgänglig hos verkstaden.
b) Med näringsidkare menas i dessa bestämmelser en fysisk eller juridisk person som beställer en tjänst för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. För näringsidkare finns särskilda bestämmelser.
c.) Med kund menas i dessa bestämmelser såväl konsument som näringsidkare.

2.Allmänt
Verkstaden åtar sig att:
a) utföra tjänsten fackmässigt.
b) med omsorg ta till vara kundens intressen.
c) samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt.
d) tillhandahålla det material som behövs.

3. Beställning av reparation
En skriftlig bekräftelse av uppdraget ska lämnas till kunden om denne inte avstår från att få en sådan och detta har noterats på bekräftelsen/arbetsordern. Ett avtal om och orsaken till en provisorisk reparation eller annan avvikelse från ett fackmässigt utförande ska antecknas på bekräftelsen.

4.Prisuppgift (avser nya uppdrag)
Verkstaden ska lämna en skriftlig prisuppgift för hela uppdraget om uppdraget beräknas kosta 2000 kr eller mer. Undantag från att lämna en skriftlig prisuppgift är möjligt om konsumenten avstår från en sådan uppgift eller om uppdraget är så ospecificerat att det är omöjligt att lämna en uppgift ens om ett ungefärligt pris eller ett högsta pris. I övriga fall då kostnaden för uppdraget beräknas understiga 2000 kr, ska en skriftlig prisuppgift lämnas när konsumenten begär det.

Avser uppdraget enbart en förberedande undersökning eller felsökning, för att utreda omfattningen av eller kostnaden för en tjänst, är konsumenten skyldig att betala för undersökningen, med 1500 sek per påbörjad timme. Verkstaden ska i sådana fall avtala om ett högsta pris för felsökningen om denna kostar 2000 kr eller mer om inte kunden avstår från en sådan uppgift. I undantagsfall, om det medför betydande praktiska svårigheter att lämna en skriftlig prisuppgift eller om uppdraget är ospecificerat enligt ovan, får prisuppgiften lämnas per telefon eller på annat lämpligt sätt.

Uppdraget och prisuppgiften ska godkännas av konsumenten innan arbetet påbörjas och noteras på beställningen. Om en ungefärlig prisuppgift lämnas får den inte överskridas med mer än 15 %, dock högst 2000 kr, om inte någon annan prisgräns har avtalats. Har konsumenten angett ett högsta pris (pristak) får det inte överskridas. Näringsidkare har endast har rätt till skriftlig prisuppgift på uttrycklig begäran.

5. Avrådande
Verkstaden är skyldig att avråda från de uppdrag som inte är till rimlig nytta för kunden, t ex när priset för reparationen överstiger hälften av fordonets marknads-värde. Om kunden ändå önskar att få upp-draget utfört ska detta antecknas på bekräftelsen. Om det först under reparationens gång visar sig att reparationen inte kommer att bli till rimlig nytta för kunden ska verkstaden avbryta arbetet och begära kundens anvisningar.

6.Tilläggsarbete
Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte omfattas av det ursprungliga uppdraget, men som p.g.a. sitt samband med uppdraget är lämpligt att utföra samtidigt, ska kundens anvisningar inhämtas. I de fall som kunden inte kan nås inom skälig tid får verkstaden ändå utföra tilläggsarbetet om priset är lågt i förhållande till det ursprungligen avtalade priset eller om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört.

Om kunden inte kan nås är verkstaden ändå skyldig att utföra ett tilläggsarbete om arbetet inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för kunden. För ett tilläggsarbete har verkstaden rätt till ett pristillägg som är skäligt med hänsyn till tilläggsarbetets art, omfattning och utförande, normalt högst 15 % av priset för det ursprungligen avtalade arbetet, dock högst 3000 kr. Har kunden angivit ett högsta pris får det inte överskridas, om inte verkstaden kan göra sannolikt att en ny överenskommelse har träffats.

9.Avbeställning påbörjat uppdrag
En konsument har rätt att avbeställa ett påbörjat uppdrag innan det avslutas mot en ersättning till verkstaden beräknad enligt 42 § KTjL. Avbeställning kan ske telefonledes eller via vår hemsida (www.autozon.se)

10. Kunden uteblir ”No show”
Om kunden uteblir från en bokad verkstadstid utan att ha avbeställt denna senast kl.12:00 helgfri vardag innan är kunden skyldig att betala en avgift om 1000 kr, samt 20% avgift för retur av delarna.

10.a Avbokning
Önskar kunden avboka sin tid, kan detta göras både skriftligt till info@autozon.se eller telefonledes, (vardagar 07:00-17:30 och lördagar 09:00-14:00). Avbokning är kostnadsfritt så länge den görs i enlighet med villkoren. Avbokning som du gör till info@autozon.se erhålls automatisk en avbokningsbekräftelse, men om, telefonledes erhåller du skriftlig avbokningsbekräftelse och den skickas dig direkt på din e-mailadress eller som SMS medans du väntar i telefon. Om kunden avbokar för sent bokad tid(se §10) är kunden skyldig att betala en avbokningskostnad om 1000 kr samt returavgift på reservdelar och material med 20% på kostnad.

10.b Ombokning
Önskar kunden omboka sin tid, kan detta göras både skriftligt till info@autozon.se eller telefonledes, (vardagar 0700-1730, lördagar 0900-1400). Ombokning som görs via vår hemsida erhålls skriftlig bekräftelse om ombokning, ombokning som görs telefonledes registreras samtalet. Om kunden ombokar för sent bokad tid (se §10) är kunden skyldig att betala en ombokningskostnad om 1000 kr.

10.c Bildelar
Special beställda bildelar för kundens räkning (i samband med bokning av service eller reparation, till exempel, elektronik delar eller märkesspecifika delar), kan inte returneras, därav debiteras kunden hela kostnad. Övriga standard bildelar och material som ofta förekommer (i samband med service/reparation till exempel luftfilter, tändstift och liknande) debiteras en returavgift för närvarande 20 % av deras ordinarie värde.

10.d Däck
Beställda däck för kundens räkning (i samband med bokning)som inte avhämtas, eller som är fel beställda av kunden returneras mot en kostnad på 20% av däckens bruttopris.

10.e Hjulbyten
Vid bokad tid som kund inte avbokat, ombokat enligt &10.a eller &10.b debiteras kunden en avgift f.n 500.-